Regulamin Sklepu Internetowego - www.galameble.pl

Regulamin Sklepu Internetowego – www.galameble.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.galameble.pl
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: 
  1. adres poczty elektronicznej:
   1.  sklep@galameble.pl – w celu uzyskania informacji o Towarach;
   2. zwroty@galameble.pl – w celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy;
   3. reklamacjegm@galameble.pl – w celu skorzystania z prawa do reklamacji.
  2. pod numerem infolinii: +48 785008751 – w celu uzyskania informacji o Towarach;
  3. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego – w celu uzyskania informacji o Towarach.
  4. Korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.galameble.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 5. Sprzedawca wyznaczył pojedynczy punkt kontaktowy służący do kontaktu z Klientami, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisją Unii Europejskiej i Radą Usług Cyfrowych, o której mowa w Rozporządzeniu DSA. Komunikacja w punkcie odbywa się pod adresem e-mail wskazanym w ppkt. 2 powyżej, w języku polskim i angielskim. 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Sprzedawca – GAŁA MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Twardogórze, adresem ul. Oleśnicka 1, 56-416 Twardogóra, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000176078, NIP 9110000218, REGON 932946885, BDO 000130900, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 400 000,00 zł
 2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Dowód zakupu- dokument wystawiony przez Sprzedawcę, potwierdzający zawarcie Umowy sprzedaży. Dokumentem sprzedaży może być w szczególności Paragon, Faktura VAT, potwierdzenie przelewu lub wiadomość potwierdzająca złożenie Zamówienia.
 4. Paragon – paragon fiskalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 r. poz. 685);
 5. Faktura VAT – faktura VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 r. poz. 685) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 1979);
 6. Klient lub Użytkownik – Konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 8. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 9. Kontent – publicznie udostępniane przez Sprzedawcę treści dodawane przez Klientów za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu internetowego;
 10. Regulamin – niniejszy dokument;
 11. Rozporządzenie DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);
 12. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 13. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 14. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 18. Koszyk narzędzie systemowe umożliwiające Klientowi dokonanie zakupu w Sklepie poprzez gromadzenie wybranych Towarów, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk jest tworzony automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego Towaru;
 19. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy w układzie sklepu (system wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów) prowadzony i administrowany przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych) dostępny pod adresem www.galameble.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Towarów;
 20. Przesyłka kurierska przesyłka krajowa, w skład której wchodzi jedna lub więcej paczek;
 21. Kurier –„ROHLIG SUUS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000328793, NIP 015490202, REGON  015490202, o kapitale zakładowym w wysokości: 693 000,00 zł, wpłaconym w całości;
 22. PayU – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/202, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 944 000,00 PLN, w całości opłaconym, NIP 7792308495, REGON 300523444.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Safari w wersji 10.x. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Sprzedawca może dobrowolnie podejmować czynności sprawdzające Kontent dodawany przez Klientów, w szczególności pod kątem zgodności z ppkt. 3 powyżej.

 5. Sprzedawca, podejmując czynności sprawdzające nie stosuje algorytmicznego podejmowania decyzji. Wszelkie decyzje podejmowane przez Sprzedawcę dot. Kontentu wynikają z przeglądu dokonanego przez człowieka.

 6. Sprzedawca umożliwia Klientom zgłaszanie Kontentu (dalej jako: „Zgłoszenie”), który narusza w szczególności ppkt. 3 powyżej, w tym w szczególności treści naruszające przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. 

 7. Klient może dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego formularza kontaktowego pod adresem ____________________ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ______________________.

 8. Jeżeli Zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Klienta, który dokonał Zgłoszenia, Sprzedawca, bez zbędnej zwłoki, przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

 9. Sprzedawca, po dokonaniu czynności sprawdzających o których mowa w ppkt. 4 powyżej lub po otrzymaniu Zgłoszenia od Klienta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, podejmuje decyzję dot. zgłoszonego Kontentu.

 10. Decyzja, o której mowa w ppkt. 9 powyżej (dalej jako „Decyzja”), może polegać na:

  1. ograniczeniu widoczności lub usunięciu Kontentu, którego dotyczyło Zgłoszenie; 

  2. zawieszeniu lub zamknięciu Konta Klienta, który dodał Kontent, którego dotyczyło Zgłoszenie.

 11. Sprzedawca, podejmuje Decyzję w sposób terminowy, niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.

 12. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki, informuje Klienta, który dokonał Zgłoszenia o podjętej przez Sprzedawcę Decyzji.

 13. Sprzedawca, jeśli dysponuje elektronicznymi danymi kontaktowymi Klienta, który dodał zgłoszony Kontent, podjętej Decyzji, a także przedstawia jej uzasadnienie.

 14. Klient, który dodał zgłoszony Kontent, może złożyć odwołanie od Decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o Decyzji Sprzedawcy. 

 15.  Odwołanie może zostać złożone Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem _________________ i powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta, który dodał zgłoszony Kontent wraz z wyczerpującym uzasadnieniem.

 16. Sprzedawca rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ppkt. 14 powyżej w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługi, o których mowa powyżej to m.in.:
 1. możliwość korzystania z Konta w Sklepie Internetowym
 2. możliwość skorzystania z formularza kontaktowego
 1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. 
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w zakładce „Moje konto” i wymaga podania:
 1. nazwy użytkownika;
 2. adresu e-mail;
 3. hasła.
 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 2. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Klient oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Sklepie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących danych przekazanych Sprzedawcy.
 4. Użytkownik może posiadać jedno Konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 5. Konto umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
 1. dokonywanie zakupów,
 2. przeglądanie archiwalnych Zamówień.
 3. modyfikacje danych Klienta. 
 1. W przypadku naruszenia przez Klienta, postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedawca może, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, zawiesić wykonywanie Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia konta, a następnie wypowiedzieć Umowę, zachowując 14-dniowy termin wypowiedzenia Umowy.
 2. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta. 
 3. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zamówienia i  zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedawca oraz Klient.
 2. Klient może składać zamówienia wyłącznie za pośrednictwem strony Sklepu, po przejściu całej procedury składania Zamówienia.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towarów w ilości detalicznej, to jest nie więcej niż … sztuk łącznie.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach  Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, zgodne z Umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. Klient dokonuje wyboru Towaru oraz jego ilości, „klikając” w przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.
 9. Koszyk prezentuje aktualny stan (rodzaj Towaru oraz jego ilość) dodanych Towarów.
 10. Po „kliknięciu” w przycisk „ZOBACZ KOSZYK” Klient zobaczy aktualny stan dodanych Towarów z informacjami o ich cenach. 
 11. Z Koszyka Klient może przejść do płatności „klikając” w przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”. W tym miejscu Klient uzupełnia „Dane kupującego”, adres wysyłki, uwagi do zamówienia i potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól może „kliknąć” przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. W tym momencie Klient zostanie przekierowany na stronę PayU w celu dokonania płatności za zakupiony Towar.
 12. Potwierdzenie Regulaminu oraz „kliknięcie” przycisku „KUPUJĘ i PŁACĘ” jest momentem zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Klientem.
 13. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
 14. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zawarciu Umowy sprzedaży, zgodnie z ppkt 12 powyżej oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji od PayU o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.  
 15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów: 
  1. za pośrednictwem Kuriera;
  2.  odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 3. Kurier, z którym współpracuje Sprzedawca oferuje dodatkowe usługi, w postaci m.in. przełożenia terminu dostawy Zamówienia. Usługi te mogą być dodatkowo płatne zgodnie z warunkami świadczenia usług udostępnionymi przez Kuriera na jego stronach internetowych.
 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. V ppkt. 14.
 6. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu m.in. w formie Paragonu lub Faktury VAT.
 7. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Klient dokonuje płatności za zakupione w Sklepie Towary przez system płatności online PayU zgodnie z Regulaminem PayU dostępnym na stronie https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną odpowiednio na adres GAŁA MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Centrum Dystrybucji Hillwood, Cieśle 1m, 56-400 Oleśnica, email: zwroty@galameble.pl.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta jest wyłączone m.in w przypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy przez Klienta jest wyłączone również w pozostałych przypadkach, wskazanych są w art. 38 ust. 1-2  Ustawy o prawach konsumenta.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klient z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta  do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta. 
 9. Konsument dokonuje zwrotu Towaru wysyłając go na adres GAŁA MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Centrum Dystrybucji Hillwood, Cieśle 1m, 56-400 Oleśnica.
 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 11. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta.
 1. Reklamacje  Towarów z tytułu rękojmi
 1. przedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne, należy kierować na adres GAŁA MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Oleśnicka 1, 56-416 Twardogóra, na adres poczty elektronicznej: reklamacjegm@galameble.pl,. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać przy użyciu wzoru reklamacji towaru udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie
 4. Celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca wezwie Klienta do jego uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości elektronicznej na adres e-mail, podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego. lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: GAŁA MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Oleśnicka 1, 56-416 Twardogóra, na adres poczty elektronicznej: reklamacjegm@galameble.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 1. Gwarancje
 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona i terytorialnym zasięg ochrony gwarancyjnej   jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.