I. Informacja ogólna

Gała Meble Spółka z o.o. z siedzibą w Twardogórze ul. Oleśnicka 1, 56-416 Twardogóra jest spółką działającą w sektorze przemysłu drzewnego w branży meblarskiej, specjalizującą się w produkcji mebli kuchennych, mebli biurowych oraz mebli systemowych.

Spółka została wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000176078 do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 13.10.2003 roku.

Gała Meble Sp. z o.o. to firma posiadająca 100% polskiego kapitału. Spółka nie posiada bezpośrednich i pośrednich podmiotów zależnych.

II. Cel sporządzenia

Celem sporządzenia przez Gała Meble Sp. z o.o. („Gała Meble” lub „Spółka”) informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i zakończony 31 grudnia 2020 r.

III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach

Zarząd Gała Meble zapewnia kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:

 • dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych;
 • dokonuje weryfikacji swoich kontrahentów i partnerów biznesowych, w szczególności pod względem miejsca siedziby i prowadzonej działalności gospodarczej;
 • inwestuje w rozszerzanie wiedzy kadry pracowniczej, również w zakresie prawa podatkowego;
 • podejmuje wszelkie decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Strategia podatkowa podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji. Spółka posiada praktyczne procedury w zakresie zarządzania procesem kalkulacji podatków oraz składania wymaganych prawem sprawozdań, informacji i deklaracji podatkowych. Każdy z pracowników działu księgowości posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z regulacji podatkowych. Pracownicy działu księgowego monitorują zmiany w regulacjach prawa podatkowego i praktyce orzeczniczej organów podatkowych i sądów w celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych, czyli:

 • płaci miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • składa w miesięcznych okresach rozliczenia podatkowe z tytułu VAT,
 • w ustawowych terminach wpłaca podatki, w tym podatki lokalne,
 • pełni funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • w ustawowych terminach przesyła informacje i deklaracje do organów podatkowych,
 • weryfikuje ewentualne obowiązki związane z wypłatą wynagrodzeń na rzecz nierezydentów,
 • monitoruje występowanie ewentualnych schematów podatkowych.

IV. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka w 2020 r. nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (tj. nie uczestniczyła w Programie Współdziałania).

V. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych

W 2020 roku Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • podatku od nieruchomości;
 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • podatku akcyzowego (nabycie środków trwałych w postaci samochodów).

W 2020 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika (inkasenta) wynikające z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

VI. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji

Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku 2020 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

VII. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020 suma bilansowa aktywów wyniosła 108 934 097,47 PLN.

W roku 2020 Spółka nie realizowała transakcji z podmiotami powiązanymi.

Spółka nie planowała oraz nie podjęła jakichkolwiek działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki.

VIII. Informacje o złożonych wnioskach

W roku 2020 Spółka nie złożyła wniosków o:

i. wydanie ogólnej interpretacji podatkowej;
ii. wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej;
iii. wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej;
iv. wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

IX. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku 2020 Spółka nie dokonała rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.